AKTUALNOŚCI   STATUT   MY   DZIAŁALNOŚĆ   GALERIA   eFOTOTEKA    KONTAKTKN_AR_aktualnosci/KN_AR_aktualnosci.htmlKN_AR_my.htmlKN_AR_dzialalnosc.htmlKN_AR_galeria/KN_AR_galeria.htmlhttp://www.arch.pw.edu.pl/efototeka/KN_AR_kontakt.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6

„conservatio est aeterna creatio…”

 

Statut Koła Naukowego Architektury Rodzimej

dn. 27.02.2006

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Architektury Rodzimej.

 

§ 2

 

Koło działa przy Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

 

§ 3

 

Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.

 

ROZDZIAŁ II

Cele Koła

 

§ 4

 

Celem Koła jest:

- poznanie i popularyzacja dziedzictwa architektonicznego Polski w kontekście kultury i tradycji europejskiej;

- rozwijanie umiejętności wartościowania architektury;

- rozwijanie umiejętności czytania i interpretacji związanych z architekturą kodów semantycznych;

- ochrona rodzimego krajobrazu kulturowego Polski oraz zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności służących temu celowi;

- rozwijanie umiejętności kształtowania krajobrazu architektonicznego z poszanowaniem tradycji i kultury miejscowej;

- popularyzacja i obrona tezy, że w twórczości architektonicznej świadoma ochrona zastanych wartości kulturowych i artystycznych jest równie cenna, jak wypracowywanie nowych;

- poznanie i popularyzacja historii, tradycji i dorobku twórczego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej;

 

 

§ 5

 

Koło realizuje cele, o których mowa w § 4, przez:

- organizowanie seminariów oraz sesji wyjazdowych,

- organizowanie konferencji, seminariów, oraz odczytów,

- udział w zewnętrznych konferencjach, seminariach, odczytach (krajowych i zagranicznych)

- rozpatrywanie zagadnień naukowo – badawczych,

- publikację artykułów w prasie fachowej, popularnej oraz codziennej,

- organizowanie wystaw tematycznych,

- udział w konkursach architektonicznych, urbanistycznych, architektoniczno – urbanistycznych,

- nawiązywanie współpracy z ośrodkami naukowymi oraz innymi organizacjami, a także osobami, których działalność zbieżna jest z celami Koła.

- budowę strony WWW

- podejmowanie inicjatyw społecznych

- zajmowanie stanowiska w debatach społecznych i profesjonalnych

 

ROZDZIAŁ III

Opiekun naukowy Koła

 

§ 6

 

Opiekun naukowy Koła wspiera i koordynuje działalność Koła.

 

ROZDZIAŁ IV

Członkowie Koła

 

§ 7

 

Członkiem Koła może zostać każdy student lub doktorant Politechniki Warszawskiej.

 

§ 8

 

1.    W strukturze organizacyjnej Koła rozróżnia się członkostwo warunkowe oraz członkostwo zwyczajne.

2.    Członkostwo warunkowe nabywa się na mocy uchwały Zarządu wydanej po rozpatrzeniu pisemnego wniosku złożonego przez kandydata na członka Koła.

3.    Kandydatowi na członka Koła przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia na członka warunkowego do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu.

4.    Członkostwo warunkowe nabywa się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

5.    Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Walnego Zebrania, po co najmniej 6–cio miesięcznym okresie członkostwa warunkowego i wypełnieniu postanowień § 13 oraz po złożeniu pisemnego wniosku o nadanie takiego członkostwa.

6.    Decyzja Walnego Zebrania, o której mowa w pkt 3 oraz pkt 5 jest ostateczna.

7.    Członek warunkowy, który w ciągu 12 miesięcy swojego członkostwa nie wypełni postanowień § 13, traci swoje członkostwo oraz prawo powtórnego ubiegania się o nie na okres kolejnych 12 miesięcy.

8.    Założyciele Koła nabywają członkostwo zwyczajne z chwilą wpisania Koła do Rejestru.

9.    Członek zwyczajny, który nie wypełni postanowień § 13, traci swoje członkostwo na rzecz członkostwa warunkowego i mają w jego przypadku zastosowanie postanowienia pkt 4 – 7.

 

§ 9

 

Członek zwyczajny Koła ma prawo:

- uczestniczenia w Walnym Zebraniu,

- korzystania z pomocy pracowników naukowych współpracujących z Kołem,

- zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła,

- czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 10

 

Członek zwyczajny Koła ma obowiązek:

- przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał władz Koła,

- aktywnie uczestniczyć w pracach Koła,

- dbać o pozytywny wizerunek Koła, Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Architektury PW

 

§ 11

 

Członek warunkowy Koła ma prawo:

- korzystania z pomocy pracowników naukowych współpracujących z Kołem,

- zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła,

- uczestniczenia w pracach Koła.

 

§ 12

 

Członek warunkowy Koła ma obowiązek:

- przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał władz Koła,

- dbać o pozytywny wizerunek Koła, Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Architektury PW.

 

§ 13

 

Każdy członek Koła ma nadrzędny obowiązek przynajmniej raz w ciągu każdego roku kalendarzowego dokonać indywidualnie lub zespołowo przynajmniej jednego z poniższych osiągnięć:

- opublikować artykuł naukowy, popularno-naukowy lub publicystyczny tematycznie związany z działalnością statutową Koła,

- zgłosić się oraz w odpowiednim terminie złożyć pracę do krajowego konkursu architektonicznego, urbanistycznego lub architektoniczno-urbanistycznego,

- zorganizować wystawę tematycznie związaną z działalnością statutową Koła.

Wszelkie odstępstwa od powyższej zasady mogą być uznane decyzją Zarządu w odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego. Decyzję taką Zarząd podejmuje w oparciu o opinię Opiekuna naukowego Koła.

 

§ 14

 

1.    Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

- wykluczenia – dokonanego na drodze uchwały Walnego Zebrania, w przypadku postępowania członka sprzecznego z niniejszym Statutem, Statutem PW lub w inny sposób niedającego się pogodzić z obowiązkami studenta Politechniki Warszawskiej,

- zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 9 § 8,

- rezygnacji z członkostwa,

- śmierci członka.

2.    Członkostwo warunkowe ustaje na skutek:

- wykluczenia – dokonanego na drodze decyzji Zarządu, w przypadku postępowania członka sprzecznego z niniejszym Statutem, Statutem PW lub w inny sposób niedającego się pogodzić z obowiązkami studenta Politechniki Warszawskiej,

- zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 7 § 8,

- rezygnacji z członkostwa,

- śmierci członka.

 

ROZDZIAŁ V

Władze Koła

 

§ 15

 

Władzami Koła są:

- Walne Zebranie Członków Koła, zwane dalej Walnym Zebraniem,

- Zarząd.

 

§ 16

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

- określenie kierunków pracy Koła,

- wybór, uzupełnianie oraz odwoływanie składu Zarządu,

- udzielanie absolutorium z działalności Zarządu pod koniec jego kadencji,

- uchwalanie zmian w statucie Koła,

- podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa zwyczajnego,

- podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Koła.

 

§ 17

 

1.    Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od poprzedniego Walnego Zebrania.

2.    Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie także na wniosek co najmniej 25% liczby członków zwyczajnych Koła, w terminie nie przekraczającym 3 tygodni od daty wpłynięcia wniosku.

3.    Zarząd zwołuje Walne Zebranie, jeśli istnieje potrzeba podjęcia uchwały w sprawie nadania członkostwa zwyczajnego lub rozpatrzenia odwołania kandydata, któremu odmówiono nadania członkostwa warunkowego.

 

§ 18

 

Uchwały organów Koła podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

 

§ 19

 

1.    Uchwały organów Koła nie mogą naruszać powagi lub interesu Politechniki Warszawskiej.

2.    Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora Politechniki Warszawskiej w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, Statutem PW lub niniejszym Statutem.

 

§ 20

 

1.    Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 12 miesięcy.

2.    Zarząd składa się co najmniej z 3 członków zwyczajnych Koła.

3.    Wybór Zarządu następuje poprzez:

- niejawne zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu (każdy uprawniony do głosowania uczestnik Walnego Zebrania zapisuje na karcie do 3 nazwisk);

- odczytanie nazwisk kandydatów i uzyskanie ich zgody na dalsze rozpatrywanie ich kandydatur (część tą prowadzi ustępujący Prezes Koła lub osoba przez niego wyznaczona);

- wybór 3 osobowej komisji skrutacyjnej spośród osób niekandydujących do składu Zarządu (ochotnicy, decyduje kolejność zgłoszeń);

- głosowanie tajne na członków Zarządu (każdy uprawniony do głosowania uczestnik Walnego Zebrania zapisuje na karcie do 3 nazwisk);

- zebranie kart do głosowania i podliczenie głosów przez komisję skrutacyjną;

- ogłoszenie składu nowego Zarządu (3 osoby, które uzyskały największą liczba głosów).

4.    Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza, przy czym w sytuacjach konfliktowych o pierwszeństwie decyduje większa liczba uzyskanych głosów.

 

§ 21

 

Zarząd lub członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zebranie. Warunkiem koniecznym głosowania w tej sprawie jest pisemny wniosek co najmniej 25% liczby członków zwyczajnych Koła.

 

§ 22

 

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu oraz Koła może składać Prezes Koła bądź inna osoba upoważniona przez Prezesa.

 

§ 23

 

Do kompetencji Zarządu należy:

- reprezentowanie Koła,

- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

- prowadzenie rejestru członków Koła,

- prowadzenie rozliczeń finansowych Koła,

- zarządzanie stroną WWW Koła lub powołanie administratora

- kierowanie bieżąca działalnością Koła,

- opracowywanie i składanie w Biurze Rektora sprawozdania z rocznej działalności Koła,

- podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 24

 

1.    Statut Koła ulega zmianie w drodze uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Koła.

2.    Uchwała w sprawie zmiany Statutu wymaga zatwierdzenia przez Rektora Politechniki Warszawskiej.

 

§ 25

 

Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

- uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Koła.

- uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej, podjętej na wniosek Rektora Politechniki Warszawskiej, jeżeli działalność Koła wskazuje rażące lub uporczywe naruszenie przepisów ustawowych, Statutu PW lub niniejszego Statutu.

pobierz: StatutKNAR.pdf